DOKTORA TEZLERİ
DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ
  1. Onur Naci KARAHANCI. İsmail Hilmi Bey'in Müfredat-ı Tıbbiye'si (1290/1872) ve eserde geçen bitki ve bitkisel ürünlerin veterinerlik-tıp tarihi bakımından karşılaştırılması. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 02.08.2016 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
  2. Çağrı ZEYBEK ÜNSAL. Türkiye ve Avrupa Konseyi’ndeki biyoetik ile ilgili yasal düzenlemelerin karşılaştırmalı analizi: biyoetik yaklaşım. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 02.08.2016 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
  3. Bilgehan CİHANGİROĞLU. Tıp eğitiminde simülatör kullanımının etik boyutları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 03.01.2011 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
  4. Hakan Volkan ACAR. Orta Asya Türk Tıbbı Bağlamında Humoral Patoloji Teorisinin Farklı Dönemler, Kültürler ve Bölgeler İçindeki Değişiminin İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 26.10.2018 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
  5. Tarık Eren YILMAZ. Türkiye’de Afet Yönetiminde Etik; AFAD ve Türk Kızılayı Çalışanlarının Afet Yönetimindeki Etik Yaklaşımları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 30.11..2018 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
  6. Deniz Say ŞAHİN. Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 29.11.2018 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
  7. Ayşe Figen TÜRKÇAPAR. Kadın Doğum Hekimlerinin Prenatal Tarama ve Süreç Yönetiminde Tutum ve Davranışlarının Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 19.06.2019 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)
TAMAMLANMIŞ TEZLER

1.

Remzi GÜLSOY. Tıp etiğinde gerçeğin söylenmesi ve Türkiye'deki durum. Danışman: Doç. Dr. Erdem AYDIN. Tıpta Uzmanlık, 2003
Gülsoy_Özet
Gülsoy_Özet
 

2.

Müge DEMİR. Hacettepe Üniversitesi hastaneleri hekimlerinin klinik etik problemlerin farkındalığı araştırması-hastane etik kurul model önerisi [A survey on clinical ethics problem awareness of clinicians at Hacettepe University hospitals- model proposal for hospital ethics commitee]. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2011
Gülsoy_Özet
Demir_Özet
 
3.
Hasan Basri Çakmak. Göz kapağı hastalıklarının ortaçağ islam dönemi eser ve tercümelerindeki yeri [Eyelid disorders in translated and original medical books, written in medieval islamic medicine era]. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2011
Gülsoy_Özet
Çakmak_Özet
 
4.
Murat EMİR. Hukuk ve etik yönleri ile biyotıp araştırmalarında biyobankalar. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2013
Gülsoy_Özet
   
Emir_Özet

5.

Hatice DEMİR KÜRECİ. Lösemi Tanısıyla İzlenen Ergenlerin Aydınlatılmış Onam Sürecine Katılma Durumları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2014
Gülsoy_Özet
Kureci_Özet

 

6.

Mustafa HAYIRLIDAĞ. Hüseyin Hulki Bey'in Eseri "Tababet-i Hakikiye ve Mesalik-i Batıla-i Tıbbiye" nin Günümüz Türkçesine Kazandırılması ve Günümüz Tıp Anlayışıyla Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2019 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 02.08.2016 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)

Gülsoy_Özet
Hayirlidag Özet

 

6.

Arif Hüdai KÖKEN. Ankara İlinde Üniversite Hastanelerinde Acil Tıp Alanında Çalışan Hekimlerin Kadına Yönelik Şiddet Olgularının Yönetimine İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaların Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 04.01.2017 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır.)

Gülsoy_Özet
Köken Özet