DOKTORA TEZLERİ
DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ
  1. Mustafa HAYIRLIDAĞ. İbn Nefs'in Mucez-ül Kanun adlı eserinin Osmanlı tıp anlayışındaki yeri, günümüz Türkçesine kazandırılması ve günümüz tıp anlayışıyla değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 02.08.2016 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
  2. Onur Naci KARAHANCI. İsmail Hilmi Bey'in Müfredat-ı Tıbbiye'si (1290/1872) ve eserde geçen bitki ve bitkisel ürünlerin veterinerlik-tıp tarihi bakımından karşılaştırılması. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 02.08.2016 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
  3. Çağrı ZEYBEK ÜNSAL. Türkiye ve Avrupa Konseyi’ndeki biyoetik ile ilgili yasal düzenlemelerin karşılaştırmalı analizi: biyoetik yaklaşım. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 02.08.2016 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
  4. Bilgehan CİHANGİROĞLU. Tıp eğitiminde simülatör kullanımının etik boyutları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 03.01.2011 tarihli uygunluk onayı ile başlanmıştır)
TAMAMLANMIŞ TEZLER

1.

Remzi GÜLSOY. Tıp etiğinde gerçeğin söylenmesi ve Türkiye'deki durum. Danışman: Doç. Dr. Erdem AYDIN. Tıpta Uzmanlık, 2003
Gülsoy_Özet
Gülsoy_Özet
 

2.

Müge DEMİR. Hacettepe Üniversitesi hastaneleri hekimlerinin klinik etik problemlerin farkındalığı araştırması-hastane etik kurul model önerisi [A survey on clinical ethics problem awareness of clinicians at Hacettepe University hospitals- model proposal for hospital ethics commitee]. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2011
Gülsoy_Özet
Demir_Özet
 
3.
Hasan Basri Çakmak. Göz kapağı hastalıklarının ortaçağ islam dönemi eser ve tercümelerindeki yeri [Eyelid disorders in translated and original medical books, written in medieval islamic medicine era]. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2011
Gülsoy_Özet
Çakmak_Özet
 
4.
Murat EMİR. Hukuk ve etik yönleri ile biyotıp araştırmalarında biyobankalar. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2013
Gülsoy_Özet
   
Emir_Özet

5.

Hatice DEMİR KÜRECİ. Lösemi Tanısıyla İzlenen Ergenlerin Aydınlatılmış Onam Sürecine Katılma Durumları. Danışman: Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN. Doktora, 2014
Gülsoy_Özet
Kureci_Özet