ANA SAYFA

Anabilim Dalı Başkanımızın Mesajı

Tarihsel olarak bilimsel bilginin üretildiği en önemli kurumlardan biri olan üniversitelerin temel işlevi üretilen bu bilgiyi öğretme ve yaymadır. Bilimsel araştırma, meslek eğitimi ve kültür aktarımı, üniversite nitelemesini hak etmenin üç işlevidir ve bu işlevlerin eş zamanlı olarak yerine getirilebilmesi gerekir.


Tıp fakültesinden mezun olan her hekimin öncelikle, bilinen bilginin ötesinde, olaylara yeni ve alternatif yaklaşımlar sunabilen, derinlemesine tarihi ve felsefi tartışmalar yapabilen aydın kimliğine sahip olması beklenir. Bu anlamda yetişmiş aydın kimlikli hekim; içinde yaşadığı toplumun sorunlarını izlemek, tahlil etmek ve bilimsel bakış açısı ve sorumluluk bilinci ile kendi görüşlerini oluşturmak durumundadır.


Bugün bilimsel tıp eskisine göre daha çok eleştiriliyor ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz duygular toplumda hızla yaygınlaşıyor. Peki, bu durumda yapılması gereken nedir? İşe tıp fakültesi öğrencisinden başlamak iyi bir başlangıç olabilir çünkü her şeyi başlangıcı belirler. Anabilim dalımız tarafından verilen mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları ile amaçlanan, iyi hekimliğin olmazsa olmazları arasında tanımlanan, “hekimliğin profesyonel ve etik değerlerinin” kişiye kazandırılmasıdır. Meslek kimliği bilinci kazandırılmış, iletişimde ve insan ilişkilerinde başarılı, bilimsel ve teknik donanımı yanında meslek etiği açısından da donanmış, toplumunun sağlık sorunlarına duyarlı bir hekim yetiştirmek tıp fakültelerinin öncelikli hedefi olmak durumundadır. Hekim adayına uğraşı tanıtılırken, onda "kimlik kaygısı" ve "sorumluluk bilinci", "meslek bilinci" yaratılmalıdır. Hekim adayı mesleki kimliğinin nasıl biçimlendiğini görerek, kendi rolünü daha gerçekçi ve geniş açıdan algılayarak, tıbbı değerlendirebilmelidir.


Hastalık bir süreçtir ve bu süreçte "sorun çözme" yöntemlerinin nasıl kullanıldığı, metodolojik düşünme yeteneğinin varlığı önemlidir. Toplum, hekimlerden sadece belirli bir düzeyde tıp bilgisine ve becerisine sahip olmasını beklemez, bunun yanı sıra hekim kimliğine uygun olduğu kabul edilmiş bazı moral değerleri de sergilemesini bekler. Hekimlik sanatının öğretildiği tıp fakülteleri hekimlik kimliğinin kazanılmasında son derece etkili kurumlardır.


Modern sağlık hizmetleri, karmaşık ve çok boyutlu etik ikilemlerin doğmasına yol açmıştır. Hekimler bu ikilemleri yetkin biçimde çözümlemek için çoğunlukla hazırlıksızdır. Fakültemizde tıp etiği eğitimi özellikle hekim adaylarının ve hekimlerin etik anlayışlarını ve uygulamalarını güçlendirmek ve bu ikilemlere ahlaki çözümler sağlayacak araçlar sunmak üzere yapılandırılmıştır. Tıp etiği eğitiminde hedef, bireysel etik düşünmeyi ve ekip ortamında tartışmayı geliştiren birçok olguyu etkin biçimde ve tıp etiğinin metodolojisine uygun olarak çözme başarısını kazandırmak; etik sorunlar yasal ya da ahlaki ilkelerin ihlaline dönüşmeden çözüm bulma becerisini geliştirmek; doğal süreç içinde kazanılan ahlaki duyarlılığı, ahlaki bilinç biçimine dönüştürerek, eylemlerin bu bilinçle gerçekleştirilmesini; etik ilke ve değerlerin klinik uygulamalarda etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bölümümüz bu anlayışla temel tıp etiği eğitimi ve klinik etik eğitiminin yanı sıra, Sürekli Tıp Eğitimi için de zorunlu ve isteğe bağlı kurs, seminer ve konferanslar ile eğitim çalışmalarına devam etmektedir.


Eğitim çalışmaları yanı sıra, Üniversitemizin Etik Kurullarına (Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu, Akademik Etik Kurul, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) verdiğimiz katkı ve rehberlik devam etmektedir.


Ayrıca Üniversitemiz “Biyoetik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi” aracılığıyla biyoetik alanına ulusal ve uluslararası katkılar sürdürülmektedir.

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

 

DUYURULAR

yeni19 Ekim Dünya Biyoetik Günü!


  • yeni SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersi 2. ara sınavına ilişkin mazeret sınavı, 22 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.30'da Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda yapılacaktır. (ilan tarihi: 03.04.2018)

    Açıklayıcı not: (13.04.2018) "SBE 601 dersinin 2. ara sınavı 15 Mayıs 2018 tarihinde saat: 15:30'da Tıp Fakültesi siyah ve yeşil amfilerde yapılacaktır. Bu sınava giremeyeceğini dilekçe ile bildirip mazeretleri ile ilgili resmi belgelerini anabilim dalı sekreterliğimize teslim eden öğrencilerin mazeretleri anabilim dalı akademik kurulunda görüşülmüştür. Bunun üzerine bu öğrencilere yönelik 22 Mayıs 2018 tarihinde 15.30'da Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında mazeret sınavı yapılacağına dair bir duyuru yapılmıştır. Tüm öğrenciler için 2. ara sınav tarihi 15 Mayıs 2018'dir. Mazeretleri olduğu halde anabilim dalımıza dilekçe ve ekleri ile başvurmamış öğrencilerin mazeret sınavına alınmaları mümkün değildir."
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın 2017-2018 Akademik Yılı aylık konferanslar serisi (TETKON 2017-18) yıllık programının detaylarını bilgilerinize sunuyoruz.  • Anabilim Dalımız tarafından Tıp Fakültesi asistanlarına yönelik olarak hazırlanmış olan Asistan Etik Eğitimi Kursu, 21-22 Aralık 2017 tarihlerinde Rektörlük Yeni Senato Salonu'nda düzenlenecektir. Asistan Etik Eğitimi (ASET) programımız TTB STE/SMG Akreditasyon- Kredilendirme Kurulu tarafından 10 TTB STE/SMG kredisi ile akredite edilmiştir. Programın detayları için TIKLAYINIZ.

  • Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi  ve  UNESCO Türkiye Biyoetik Birimi (Turkey Unit of UNESCO Chair in Bioethics)tarafından, 04 Aralık 2017 Pazartesi günü, 14.00–16.30 saatleri arasında “Yirminci Yılında Oviedo İnsan Hakları ve Biyotıp  Sözleşmesi” başlıklı toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya ilişkin afiş ve fotoğraflar için TIKLAYINIZ.Duyuru Arşivi için TIKLAYINIZ...

Tıp Tarihi Öğrenci Topluluğunun web sayfası için TIKLAYINIZ